เทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบัน
การศึกษา

เทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบัน

เทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบัน

           การเรียนการศึกษาในปัจจุบัน ถือว่ามีความพัฒนาไปจากแต่ก่อนมาก ยิ่งในขณะนี้ การเรียนการศึกษา ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาแทรกอยู่ด้วย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนจากที่ครูเป็นศูนย์กลางมาสู่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องได้รับความรู้จากครูในห้องเรียนเท่านั้น เพราะสามารถหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ผ่าน เทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบัน ที่เราได้นำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักในวันนี้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

            คือการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานต่าง ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  เรียนรู้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น สื่อสารข้อมูลทางไกลผ่าน Email และ Internet ได้ เป็นต้น

 2. การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

            เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ภายในห้องเรียน ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาร่วมด้วย ได้แก่  การเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ และฝึกความสามารถ ทักษะ บางประการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้นคว้าเรื่องที่สนใจผ่าน Internet เป็นต้น

3. การเรียนรู้กับเทคโนโลยี

           เป็นรูปแบบการศึกษาที่เน้น หรือเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนั้น ๆ ได้แก่  การเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสาร 2 ทาง (interactive) กับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้อง (Feedback) การฝึกการแก้ปัญหากับสถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นต้น

แนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้

แนวคิดในการเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา

           เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนในการศึกษา ทำให้การศึกษาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จนเกิดกระบวนการทางปัญญา (Intellectual Skills) คือกระบวนการที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ การรับรู้สิ่งเร้า (Stimulus), การจำแนกสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด(Concept), การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์หลักการ (Rule) ด้วยวิธีอุปนัย (Inductive),  การนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (Deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ (Generalization) ระบบคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะสูงที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาดในกระบวนการทาง ปัญญานี้ โดยครูอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นความคิดรวบยอดและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงแผนผังความ คิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุปเป็นองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล บันทึกสะสมไว้เป็นคลังความรู้ของผู้เรียนต่อไป

การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

           การใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มีทั้งข้อดี และข้อเสียในการใช้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนั้น เราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทำโครงงานแสวงหาความรู้ ตามหลักสูตร หาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ หรือเพื่อแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดประเด็นเรื่อง (Theme) ตามมาด้วยการวางแผนกำหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล (Sources) ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และจาก Electronic Sources เช่น ชื่อของ Web ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคำตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครูช่วยกำกับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ ทั้งนี้ครูจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือแนะ นำผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็นการจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้

ทิ้งท้าย

           ทั้งหมดนี้ก็คือเทคโนโลยีกับการศึกษาในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคต สถานศึกษาน่าจะได้พบกับความสมบูรณ์ ของระบบข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยี และได้พบผลงานของครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่แสดงถึงการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน

           ปักหมุดทะเลน่าเที่ยว หากเราเกิดความเหนื่อยล้า หรือรู้สึกทุกข์ท้อใจ เชื่อว่าทะเลคงเป็นที่แรก ที่หลายคนอยากจะไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของท้องทะเลสวย ๆ ด้วย ทะเลน่าเที่ยว จนต้องอยากไปอีกครั้ง

           การเล่น บาคาร่า กับคาสิโนออนไลน์ บอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ เพราะเป็นเกมการเดิมพันที่เล่นง่าย สามารถทำเงินได้จริง ด้วย กฎเหล็กการเล่นบาคาร่า ถ้าไม่อยากหมดตัว จะเป็นแนวทางให้คุณทำเงินเพิ่มขึ้นได้